ดำเนินการโดย กองโลจิสติกส์ กรุงเทพฯ ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย กองโลจิสติกส์ กรุงเทพฯ ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย กองโลจิสติกส์ กรุงเทพฯ ประจำปี 2562

บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด จังหวัดปทุมธานี

บริษัท วังมะนาวเกษตรภัณฑ์ จำกัด จังหวัดราชบุรี

บริษัท หวานระริน จากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา

บริษัท เค อาร์ เอส สไปร์ ซี ฟู๊ด จำกัด จังหวัดปทุมธานี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีเนสฟลาวเวิร์ส แมนนูแฟ็คเจอร์เรอร์ กรุงเทพฯ

บริษัท สุธี แท้งเกอร์ แอนด์สเปเชียลทรัค จำกัด จังหวัดระยอง