ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ประจำปี 2564

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย

บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์

บริษัท สยามนิสสัน แม่สอด จำกัด จังหวัดตาก

บริษัท เอส เค อินเตอร์ ฟู๊ด จำกัด จังหวัดตาก