ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2564

บริษัท เอ็น.พี.สลิตติ้ง จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี

บริษัท เอส.บี.ยูนิตี้ จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี

บริษัท ดวงสิริ นีโอ คอสเมติกส์ จำกัด จังหวัดนครปฐม

บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด จังหวัดราชบุรี