ดำเนินการโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรุงเทพฯ (กล้วยน้ำไท) ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรุงเทพฯ (กล้วยน้ำไท) ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรุงเทพฯ (กล้วยน้ำไท) ประจำปี 2564

วิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า จังหวัดราชบุรี

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีพัฒนาภูมิปัญญาไทย กรุงเทพฯ

วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเยื่อไผ่ กรุงเทพฯ

บริษัท กาโตว์เฮ้าส์ จำกัด จังหวัดนนทบุรี