ดำเนินการโดย กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ ประจำปี 2564

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บริษัท เซ็นส์ อินโฟ เทค จำกัด จังหวัดนนทบุรี

บริษัท เอ็ม. วาย. อาร์. คอสเมติคส์ โซลูชั่น จำกัด จังหวัดปทุมธานี