ดำเนินการโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ (กล้วยน้ำไท) ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ (กล้วยน้ำไท) ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ (กล้วยน้ำไท) ประจำปี 2564

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี

บริษัท บุญช่วยอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดนครปฐม

บริษัท บีซีวิฟวิ่ง จำกัด จังหวัดนครปฐม

บริษัท เอ็น.ยู.ซีอินเตอร์แพค จำกัด จังหวัดนครปฐม