บริษัท หาดใหญ่หรรษาพลาซ่า จำกัด (โรงแรม หรรษา เจบี) จังหวัดสงขลา

บริษัท หาดใหญ่หรรษาพลาซ่า จำกัด (โรงแรม หรรษา เจบี) จังหวัดสงขลา

บริษัท หาดใหญ่หรรษาพลาซ่า จำกัด (โรงแรม หรรษา เจบี) จังหวัดสงขลา

เข้าร่วมโครงการ SHAP ปี 2560