คณะทำงาน SHAP กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่

คณะทำงาน SHAP กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่

คณะทำงาน SHAP กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่

กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 0 2202 4499

 0 2354 3206 

E-Mail:dnb@dip.go.th


latitude,longitude : 13.7248936,100.4930261

นำทาง