คณะทำงาน SHAP กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม

คณะทำงาน SHAP กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม

คณะทำงาน SHAP กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม (กอ.กสอ.)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 02202 4534

 -

E-mail:iaid@dip.go.th


latitude,longitude : 13.7248936,100.4930261

นำทาง