SHAP Agents ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จ.ขอนแก่น

SHAP Agents ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จ.ขอนแก่น

SHAP Agents ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จ.ขอนแก่น

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

86 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรสาร043-306873-4
อีเมล์ipc5@dip.go.th